Kretsens historia

Du som är medlem i Naturskyddsföreningen (riksförbundet) är också medlem både i ett länsförbund och en krets. Kretsarna motsvarar ungefär landets kommuner men i Nyköping och Oxelösund har vi en krets för 2 kommuner. Här följer kretsens historia i korthet. Eftersom den delvis är gemensam med länsförbundets historia så är den också med.

Vill du läsa om riksföreningen historia, som börjar 1909, så kan du läsa här: https://www.naturskyddsforeningen.se/om/var-historia

I början av 1940-talet bildades i Nyköping Naturvetenskapliga sällskapet av några naturvetenskapligt intresserade personer med överläkaren på Sankta Annas sjukhus Otto Brundin som initiativtagare. Sällskapet anslöts till Svenska Naturskyddsföreningen. Ansluten verkar ha varit en annan typ av knytning till riksföreningen SNF än dagens kretsar och länsförbund. Föreningen hade sitt eget medlemsregister och egen ekonomi. Även Nyköpings Biologiska Förening var ansluten till Svenska Naturskyddsföreningen. Man anlitade olika experter för inventeringar och utredningar av fågelliv, flora, geologi med mera i Nyköpings omgivningar. Man tog också initiativ till bildandet av Hartsölunds, Valvaängs och Linuddens naturreservat samt Trutbådans och Hartsös fågelskyddsområden.

1953 kom nya statliga direktiv om naturskydd. Naturvetenskapliga sällskapet beslutade att det skulle ombildas till en länsorganisation med uppgift att tillvarata naturintressena i hela länet. Namnet blev Södermanlands läns naturvårdsförbund, Landshövding Bo Hammarskjöld valdes till ordförande och förbundet blev i stor utsträckning ett samarbetsorgan mellan länsstyrelsen och länets 30 kommuner som i sin tur utsåg ett eller två naturvårdsombud från varje socken. Under kommunreformen i början av 1970-talet ansåg de nya storkommunerna att Naturvårdsförbundet spelat ut sin roll och att kommunala nämnder och förvaltningar skulle handha miljö och naturvårdsfrågorna. 1974 ombildades därför förbundet till en fristående förening med namnet Naturskyddsföreningen i Södermanlands län. Det är det som är vårt länsförbund. Namnet ändrades av länsstämman 2012 till Naturskyddsföreningen Sörmland.

Den 27 november 1953 hade interimsstyrelsen för Södermanlands läns Naturvårdsförbund ett möte på restaurang Ambrosia i Nyköping. Då beslutades att bilda Nyköpings biologiska förening med syfte att sammanföra naturintresserade i nyköpingstrakten. Ett konstituerande möte hölls den 11 december 1953. Hamnkapten E Åberg utsågs till ordförande. Konstituerande möte med Södermanlands läns naturvårdsförbund hölls den 26 mars 1954.

Resultatet blev alltså att det Naturvetenskapliga sällskapet 1953-1954 delades upp på Södermanlands läns naturvårdsförbund och Nyköpings Biologiska förening. Båda förefaller ha varit ”anslutna” till Svenska Naturskyddsföreningen. Huruvida Södermanlands läns naturvårdsförbund tog initiativ till att bilda ytterligare biologiska föreningar eller kretsar av SNF i länet vet jag nu (2019) inget om. Nyköping var nog den enda som fanns 1953 i alla fall.

När den Biologiska föreningen bildades 1953 bestod det område som idag (2019) är Nyköping och Oxelösunds kommuner av 9 olika kommuner. Förutom Nyk-Oxd var det Tunaberg, Jönåker, Stigtomta, Rönö, Svärta och Tystberga. Vrena var en del av Bettna kommun. 1971 och 1974 gjordes kommunsammanläggningar som resulterade i ”storkommunen” Nyköping 1974-1991. I den ingick även det som nu är Trosa och Gnesta kommuner. Sedan 1992 är Gnesta och Trosa självständiga kommuner. Ändringarna i kommunindelningen förefaller inte ha påverkat Naturskyddsföreningens kretsar i någon större grad. En krets för Daga-Gnesta fanns redan under storkommunens tid. Startåret är för mig nu okänt (BG 2019). Dit hörde även många medlemmar bosatta i Trosa och Vagnhärad. Naturskyddsföreningen Trosabygden startades hösten 1993 möjligen inspirerat av den 1992 nybildade kommunen Trosa. Kretsen kan betraktas som en utbrytning från Daga-Gnesta.

Under åren från när föreningen bildades till en bit in på 1970-talet hade de dåtida kommunerna inte så stort inflytande över naturvårdsfrågor annat än när det gällde deras eget markinnehav. Nyköpings stad inrättade dock en Naturvårdsnämnd redan 1954. Det framgår av kommunens arkiv. Nämnden verkar ha funnits kvar till 1971. Naturvård var ändå mest en statlig angelägenhet som främst länsstyrelsen skötte. Naturskyddsföreningen och dess kretsar var därför inte så beroende av vilka gränser som gällde. Alla var välkomna till möten och utfärder. Så är det än idag. Du kan själv välja vilken krets du vill tillhöra oavsett bostadsort.

Verksamheten i Nyköpings biologiska förening bedrevs genom sammankomster med föredrag, utfärder och demonstrationer. Föreningen fick ca 100 medlemmar och gav från 1960 ut ett medlemsblad ”I Kikaren”. Där gavs rapporter om fåglar och växter i nyköpingstrakten. Bland annat rapporterades att Nyköpings stad på förslag av föreningen under 1959 inköpt fyra kanadagäss. De sattes ut i staden med förhoppning om att de skulle etablera sig och föröka sig till glädje för nyköpingsborna! Under 1960- och 1970-talen kom allt fler artiklar om naturvård, ekologi och samhällsplanering och längre fram inlägg om biocider, kalhyggesbruk, övergödning mm. Alla nummer av I Kikaren 1960-1991 + 2003 har skannats och finns att läsa på https://nykoping-oxelosund.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/. För att kunna se detta behöver du vara medlem och begära en inloggning till Naturkontakt.

 

Den 10 februari 1981 beslutade årsstämman att föreningen skulle ombildas till en krets av Svenska Naturskyddsföreningen för medlemmar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Nyköpings kommun omfattade då (sedan 1974) även de områden som från 1992 blev Trosa och Gnesta kommuner men som nämnts fanns även kretsen Daga-Gnesta för medlemmar i den norra och nordöstra delen av kommunen.

Föreningens namn blev från 1981 Södra Sörmlands biologiska förening – krets av Svenska Naturskyddsföreningen. 1990 bytte kretsen namn till Naturskyddsföreningen – södra Sörmland. 1991 lades tidningen I Kikaren ner på grund av för höga kostnader.

Kretsen arbetar med att bevaka natur- och miljöfrågorna, bedriver upplysningsverksamhet, väcker opinion i väsentliga natur – och miljöfrågor, påverkar politiker, beslutsfattare och enskilda personer samt bedriver folkbildningsarbete. Kretsen medverkade under 1990-talet till att de kommunala naturreservaten Labro, Femöre och Hållet inrättades. En lagändring några år tidigare hade möjliggjort kommunala naturreservat.

I de gamla numren av I Kikaren finns mängder av rapporter om observationer av blommor, fåglar och annat biologiskt. Möjligen minskar rapporteringen av fåglar något när Föreningen Sörmlands Ornitologer bildas 1967 och1983 när Fågelföreningen Tärnan i bildas. Någon systematiskt genomgång har inte gjorts men det verkar rimligt eftersom fågelföreningarna ger ut egna medlemsblad. Kretsen har ändå fortsatt att ibland arrangera fågelexkursioner, ibland tillsammans med Tärnan.

I samband med riksföreningens 100-årsjubileum 2009 gjorde länsförbundet en skrift ”Ideell energi” där länets kretsar presenteras. Så här står det om Naturskyddsföreningen Södra Sörmland:

Granskar aktivt kommunens planering
Kretsen är mycket aktiv när det gäller att granska och yttra sig över den kommunala planeringen. Detaljplaner och andra projekt är ofta under kretsens lupp och synpunkter för en mer hållbar samhällsplanering formuleras. Under 2009 yttrade sig kretsen över kommunens planer för Studsviksområdet.
Har tagit initiativ till naturreservat
Kretsen har varit pådrivande för tre naturreservat: Hållets naturreservat (Nyköpings kommun), Timmermons naturreservat (Nyköpings kommun) och Femöre naturreservat (Oxelösunds kommun).
Tintomaravandring
Vildmarksvandring i Tintomaras spår erbjuds årligen sedan många år. Rövarbergets sägenomspunna grottor, eldhärjade skogar och historiska kulturlämningar i ödemarken är exempel på inslag i vandringen. Tintomaravandringen är ett samarrangemang med Frisksportarna.
Familjedag vid Stendörrens naturreservat
Familjedag vid Stendörren är ett annat exempel på återkommande programpunkt. Exempel på aktiviteter då den genomförs 2009: Undersöka mjukbotten och hårdbotten, inreda ett akvarium, måla östersjömotiv med ledning, fågelskådning (ta med egen kikare), bygga nya bostäder till Stendörrens fåglar, prova på kajak, aktiviteter med scouterna, fiska abborre i havet och gå tipspromenad Familjedagen är ett samarrangemang med Studiefrämjandet, Naturum Stendörren och Fågelföreningen Tärnan, Scouterna, Kanotklubben m.fl.
Modevisning av ekologiska kläder
Under 2008 gjorde kretsen en mycket uppmärksammad aktivitet för att uppmärksamma ekologiska kläder. Textilproduktion är traditionellt mycket kemikalieintensiv och en övergång till ekologiska produktionsmetoder är av central betydelse för en hållbar samhällsutveckling.
Ekologisk matfestival i Nyköping
Över hundra personer åt ekologisk lunch lagad av Fredrik Hedlund, och handlade ekologisk mat av utställarna vid den Ekologiska matmässa som kretsen arrangerade i oktober 2009. Södermanlands Nyheter skrev om ”Ekologisk matmässa medstjärnglans”, ”Potatis från Stigtomta och en stjärnkock från kocklandslaget”. Mässan ägde rum på Hotell- och restaurangskolan i Nyköping. Evenemanget föregicks av tio månaders förberedelser.

På stämman 2015 antogs nya stadgar. De är anpassade till de stadgar som riksföreningen antog i Falkenberg 2012.

Vid stämman 2016 bestämdes att föreningens (kretsens) namn ska vara Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund. Skälet var att undvika förväxling med länsförbundet – Naturskyddsföreningen Sörmland.

Antalet fullbetalande medlemmar har 2012-2018 pendlat mellan 1200 och 1350.

Säkerligen är det stor skillnad mellan nu och då i vad föreningen/kretsen arbetar med. Dels avspeglas givetvis förändringarna i samhället. En annan starkt bidragande orsak är självklart att de personer som har kommit och gått i styrelsen (väldigt många) har olika intressen och hjärtefrågor. Vilka förändringar det handlar om är inte helt lätt att beskriva. Jag som skriver detta (Bo Gustaver 2019) frapperas ändå av att det också är så många likheter mellan nu och då.

 

Medlemsbladet I Kikaren 1960-1991 och 2003

I Kikaren utgavs av Nyköpings Biologiska Förening som från 1981 blev Södra Sörmlands biologiska förening – krets av Svenska Naturskyddsföreningen. Via namnet Naturskyddsföreningen i Södra Sörmland bytte kretsen 2016 namn till Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund.

När medlemsbladet I Kikaren började ges ut 1960 framställdes det genom spritstencilering. De bleks tyvärr med åren. För att rädda texten till eftervärlden har alla nummer skannats under 2019. Det skannade materialet finns i 6 pdf-dokument. För att kunna se dem måste du vara medlem i Naturskyddsföreningen och skaffa dig en inloggning till Naturkontakt. Då kan du logga in där och hitta den här sidan:

 

länk till nykoping-oxelosund.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/2019/05/27/medlemsbladet-i-kikaren-1960-1991-och-2003 (för den som har inloggning)

I Kikaren 1960-1991 Beskrivning 2019 (kan läsas av alla)