Historia

Du som är medlem i Naturskyddsföreningen (riksförbundet) är också medlem både i ett länsförbund och en krets. Kretsarna motsvarar ungefär landets kommuner men i Nyköping och Oxelösund har vi en krets för 2 kommuner. Här är kretsens historia i korthet.

Nyköpings biologiska förening bildades 25 november 1953 på initiativ av Södermanlands Naturvårdsförbund. Kretsen bildades 1981 med namnet Södra Sörmlands Biologiska förening, krets av Svenska Naturskyddsföreningen.1990 bytte kretsen namn till Naturskyddsföreningen – södra Sörmland. I början av 1940-talet bildades i Nyköping Naturvetenskapliga sällskapet av några naturvetenskapligt intresserade personer med överläkaren på Sankta Annas sjukhus Otto Brundin som initiativtagare. Sällskapet anslöts till Svenska Naturskyddsföreningen. Man anlitade olika experter för inventeringar och utredningar av fågelliv, flora, geologi mm i Nyköpings omgivningar.  Man tog också initiativ till bildandet av Hartsölunds, Valvaängs och Linuddens naturreservat samt Trutbådans och Hartsös fågelskyddsområden.1953 kom nya statliga direktiv om naturskydd och sällskapet beslutade 1954 att bilda en länsorganisation med uppgift att tillvarata naturintressena. Namnet blev Södermanlands läns naturvårdsförbund, Landshövding Bo Hammarskjöld valdes till ordförande och förbundet blev i stor utsträckning ett samarbetsorgan mellan länsstyrelsen och länets 30 kommuner som i sin tur utsåg ett eller två naturvårdsombud från varje socken. Under kommunreformen i början av 1970-talet ansåg de nya storkommunerna att Naturvårdsförbundet spelat ut sin roll och att kommunala nämnder och förvaltningar skulle handha miljö och naturvårdsfrågorna. 1974 ombildades därför förbundet till en fristående förening med namnet Naturskyddsföreningen i Södermanlands län. Det är det som är vårt länsförbund. Namnet ändrades av länsstämman 2012 till  Naturskyddsföreningen Sörmland. 

Den 27 november 1953 hade Sörmlands läns Naturvårdsförbund ett möte på restaurang Ambrosia i Nyköping och med en interimsstyrelse med Otto Brundin som ordförande bildades Nyköpings biologiska förening med syfte att sammanföra naturintresserade i nyköpingstrakten. Verksamheten skulle bedrivas genom sammankomster med föredrag, utfärder och demonstrationer. Föreningen fick ca 100 medlemmar och gav ut ett medlemsblad med titeln ”I Kikaren”. Där gavs rapporter om fåglar och växter i Nyköpingstrakten, bl. a rapporterades att Nyköpings stad under 1959 inköpt fyra kanadagäss, som satts ut i staden med förhoppning om att de skulle etablera sig och föröka sig till glädje för nyköpingsborna! Under 1960- och 1970-talen kom allt fler artiklar om naturvård, ekologi och samhällsplanering och längre fram inlägg om biocider, kalhyggesbruk, övergödning mm. 1991 lades tidningen ner på grund av för höga kostnader.

Vid årsmöte den 10 februari 1981 ombildades Nyköpings biologiska förening till en krets av Svenska Naturskyddsföreningen och benämns sen dess Naturskyddsföreningen – södra Sörmland vilken nu omfattar Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Kretsen arbetar med att bevaka natur- och miljöfrågorna, bedriver upplysningsverksamhet, väcker opinion i väsentliga natur – och miljöfrågor, påverkar politiker, beslutsfattare och enskilda personer samt bedriver folkbildningsarbete. Kretsen har de senaste åren bl. a medverkat till inrättande av de kommunala naturreservaten Labro, Femöre och Hållet.

(Sammanfattning från Georg Olssons jubileumsskrift 2003 /Ragnhild Boije)

Vid stämman 2016 bestämdes att föreningens (kretsens) namn ska vara Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund. Främsta skälet var att undvika förväxling med länsförbundet – Naturskyddsföreningen Sörmland.