Yttranden/svar

En viktig uppgift för Naturskyddsföreningen är att bevaka naturintressen. Vi är som regel remissinstans när kommunerna (Nyköping och Oxelösund) upprättar planer av olika slag. Vi har förståelse för att en stad behöver växa och vi har som regel inget att invända när man vill bygga nära stadskärnan, utan nöjer oss då med önskemål om hur biologisk mångfald ska gynnas. Samtidigt händer det att vi har bestämda invändningar när det gäller bland annat kustnära bebyggelse i tidigare oexploaterade områden. I de fall vi haft invändningar kommer våra skrivelser till kommunen att publiceras här.

Ibland har vi som är styrelseledamöter begränsad lokalkännedom och då är det värdefullt om du som känner till aktuellt område ger oss dina tips om vad som är skyddsvärt. Information om planer som är under arbete hittar du på Nyköpings och Oxelösunds kommuners webbplatser. Där kan du även hitta beslutade planer.


Naturskyddsföreningens länsförbund har 2019 uppmärksammat länsstyrelsen på att anläggningsarbeten har utförts olovligen inom Ringsö naturreservat i Nyköpings kommun.

Denna skrivelse skickades till länsstyrelsen i juli 2019

Med anledning av skrivelsen fattade länsstyrelsen 2019-08-22 ett beslut med tillstånd i efterhand för vägbygget.

Här kan du läsa länsstyrelsens beslut (namn borttagna)

I september överklagade Naturskyddsföreningen länsstyrelsens beslut. Här är överklagandet.

Överklagandet kommer nu att prövas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Bilaga 1 till överklagandet var vår skrivelse daterad 2019-07-04, se ovan

Bilaga 2 – Föreningens beskrivning av skogen kring vägbygget på östra Ringsö

Bilaga 3 – Länsstyrelsens beslut om naturreservat 1980-12-03

Bilaga 4 – Länsstyrelsens Beslut_om_ändring_av_föreskrifterna_1994-05-18


Yttrande från Naturskyddsföreningen och FSO 2019-06-26 vid samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd avseende två nya 130 kV kraftledningar mellan Hedenlunda och SSAB i Oxelösund

Det är alltså länsförbundet och FSO som har lämnat yttrandet men kretsen instämmer.

2018-10 Yttrande till MMD om Mörkviken Snf_Spf Mörkviken är småbåtshamnen vid Uttervik på Bråvikens norra sida. MMD är mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Även länsstyrelsen har lämnat ett yttrande.  Klicka här om du vill läsa det. Mark- och miljödomstolen har ännu inte fattat beslut i ärendet. Domstolen har i november 2018 givit oss möjlighet att yttra oss över sökandens kompletteringar. Vi meddelade 2018-11-15 att kretsen och Sportfiskarna vidhåller tidigare (i oktober) framförda synpunkter.

2018-04-24 Yttrande-kraftledning-Nyk

Information om projektet finns också tillgänglig på Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida, där även samrådsunderlaget för undersöknings- och avgränsningssamrådet finns att hämta:
Nyköping Västra: https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/nykoping-vastra/
Nyköping Östra: https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/nykoping-ostra/

2018-04-08 yttrande ÖP Oxelösund   Kommunens information om översiktsplanen hittar du här: http://oxelosund.se/nyhetsartikel/utstallning-av-oversiktsplan-oxelosund-2030/

Vi har uppmärksammat länsstyrelsen på muddring och massor vid Brannebol. Klicka här under för att se vår skrivelse.

2017-06-17 Brannebol

2017-04-21 yttrande Tallholmen Oxd

2017-04-18 Yttrande fördjupad ÖP Oxd skärgård

2017-02-12 Yttrande Resecentrum Nyköping

2016-11-29 Bergshammars Åby Nyköpings kommun

2017-04-21 yttrande Tallholmen Oxd

2016-01-12 Strandstuvikens naturreservat inför betessäsongen 2016 – skrivelse till Nyköpings kommun

2016-03-13 Samråd med sökanden om täktverksamhet Husbygård 1_4, Nyköping

Här ligger täkten      Täkt Husbygård karta

Här ligger Granliden OxdGranl

Klicka på kartan så får du den större

2015-09-25 Granliden, Aspa 1_6 Oxd yttrande Naturskyddsföreningen & Sportfiskarna

2016-03-13 Ökl Granliden, Aspa, Oxelösund med karta

2016-03-31 Ökl Granliden, Aspa, Oxelösund lst beslut

Överklagande Lst beslut,strandskydd Granliden Aspa Oxd 20160411

2014-11-03 Hävringe vandrarhem yttrande till länsstyrelsen

2015-02-18 yttrande Villabacken Oxelösund

2015-04-17 Yttrande till MMD i Nacka om SSAB ny deponi Ängsviken Oxelösund

2015-08-09 – Länsförbundet överklagande bryggor, utvecklad talan

Yttrande i januari 2015 som gäller kommunens planer att bygga ut området kring tippen vid Björshult:

SNF synpunkter detaljplan Björshult Arnö

Detta yttrande har föreningen lämnat i augusti 2014 gällande en plan för Buskhyttan:

SNF synpunkter detaljplan Buskhyttan 2 kolon 7

Yttrande om översiktspaln för kusten norr om Nyköping:

SNF synpunkter Fördjup ÖP Sjösa Vålarö 2014-05-30