Yttranden

En viktig uppgift för Naturskyddsföreningen är att bevaka naturintressen och vi är som regel remissinstans när kommunen önskar upprättar planer av olika slag.
Vi har förståelse för att staden behöver växa och vi har som regel inget att invända när man vill bygga nära stadskärnan utan nöjer oss då med önskemål om hur biologisk mångfald ska gynnas.
Samtidigt händer det att vi har bestämda invändningar när det gäller bl a  kustnära bebyggelse i tidigare oexploaterade områden. I de fall vi haft invändningar kommer våra skrivelser till kommunen att publiceras här.
Ibland har vi som är styrelseledamöter begränsad lokalkännedom och då är det värdefullt om du som väl känner till aktuellt område vill ge oss dina tips om vad som är skyddsvärt. Information om planer som är under arbete hittar du på Nyköpings och Oxelösunds kommuners hemsidor. Givetvis kan du även hitta beslutade (gällande) planer.

2018-04-24 Yttrande-kraftledning-Nyk

Information om projektet finns också tillgänglig på Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida, där även samrådsunderlaget för undersöknings- och avgränsningssamrådet finns att hämta:
Nyköping Västra: https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/nykoping-vastra/
Nyköping Östra: https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/nykoping-ostra/

2018-04-08 yttrande ÖP Oxelösund   Kommunens information om översiktsplanen hittar du här: http://oxelosund.se/nyhetsartikel/utstallning-av-oversiktsplan-oxelosund-2030/

 

Vi har uppmärksammat länsstyrelsen på muddring och massor vid Brannebol. Klicka här under för att se vår skrivelse.

2017-06-17 Brannebol

2017-04-21 yttrande Tallholmen Oxd

2017-04-18 Yttrande fördjupad ÖP Oxd skärgård

2017-02-12 Yttrande Resecentrum Nyköping

2016-11-29 Bergshammars Åby Nyköpings kommun

2017-04-21 yttrande Tallholmen Oxd

2016-01-12 Strandstuvikens naturreservat inför betessäsongen 2016 – skrivelse till Nyköpings kommun

2016-03-13 Samråd med sökanden om täktverksamhet Husbygård 1_4, Nyköping

 

Här ligger täkten      Täkt Husbygård karta

 

Här ligger Granliden OxdGranl

Klicka på kartan så får du den större

2015-09-25 Granliden, Aspa 1_6 Oxd yttrande Naturskyddsföreningen & Sportfiskarna

2016-03-13 Ökl Granliden, Aspa, Oxelösund med karta

2016-03-31 Ökl Granliden, Aspa, Oxelösund lst beslut

Överklagande Lst beslut,strandskydd Granliden Aspa Oxd 20160411

 

2014-11-03 Hävringe vandrarhem yttrande till länsstyrelsen

2015-02-18 yttrande Villabacken Oxelösund

2015-04-17 Yttrande till MMD i Nacka om SSAB ny deponi Ängsviken Oxelösund

2015-08-09 – Länsförbundet överklagande bryggor, utvecklad talan

 

 

Yttrande i januari 2015 som gäller kommunens planer att bygga ut området kring tippen vid Björshult:

SNF synpunkter detaljplan Björshult Arnö

Detta yttrande har föreningen lämnat i augusti 2014 gällande en plan för Buskhyttan:

SNF synpunkter detaljplan Buskhyttan 2 kolon 7

Yttrande om översiktspaln för kusten norr om Nyköping:

SNF synpunkter Fördjup ÖP Sjösa Vålarö 2014-05-30