Stämman

Välkommen till kretsstämma (årsmöte) med Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund troligen i mars 2019. Mer info kommer här när det närmar sig. Motioner kan lämnas till styrelsen redan nu.

Dagordning enligt stadgarna

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Styrelsens anmälan av protokollförare

4. Val av justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

5. Fråga om stämman varit behörigen utlyst

6. Anmälan av övriga frågor

7. Styrelsens verksamhetsberättelse (verksamhet och ekonomi)

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning

11. Fastställande av verksamhetsplan

12. Val av antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa

13. Val av kretsens ordförande

14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

15. Eventuella fyllnadsval

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

17. Val av valberedning

18. Motioner

19. Övriga frågor (överläggning, ej beslut enligt stadgarna § 11)

20. Stämmans avslutande

Här hittar du protokoll och andra handlingar från de senaste stämmorna

2018

2018-03-14 Budget för 2018

2018-03-14 konstituerande underskrivet prot

2018-03-14 stämma protokoll underskrivet

2018-03-14 Verksamhetsberättelse för 2017

2018-03-14 Verksamhetsplan för 2018

2017

2017 Kallelse årsstämma SNF Nyköping och Oxelösund

Styrelsens förslag till budget: Budget för 2017

Verksamhetsberättelse 2016

2017-03-22 Protokoll kretsstämma

2016

Stämman beslutade, som styrelsen föreslog, att kretsens namn ska vara Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund. Adressen till kretsens hemsida är nu https://nykoping.naturskyddsforeningen.se. Det blev lite nya funktionärer valda. Klicka på länken här under om du vill se hela protokollet.

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen Södra Sörmlands ordinarie kretsstämma den 15 mars 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

2015

Kretsstämma Protokoll SNF-15

2014

Protokoll årsstämma Södra Sörmland 2014

Konstituerande styrelsemöte Södra Sörmland 20140327