Kretsstämma

Senaste kretsstämman (årsmötet) med Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund var den 14 februari 2024 på Nyköpings Folkhögskola.

Motioner kan lämnas till styrelsen året runt, men ska ha inkommit före den 1 februari för att kunna tas upp för beslut på stämma (stadgarna § 11). Överläggning kan ske även om en motion har inkommit efter stoppdatumet och tas då upp under punkten övriga frågor.


Dagordning enligt stadgarna

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Styrelsens anmälan av protokollförare

4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

5. Fråga om stämman varit behörigen utlyst

6. Anmälan av övriga frågor

7. Styrelsens verksamhetsberättelse (verksamhet och ekonomi)

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning

11. Fastställande av verksamhetsplan (med budget)

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa

13. Val av ordförande för kretsen, tillika styrelsens ordförande

14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

15. Eventuella fyllnadsval

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

17. Val av valberedning

18. Ärenden som väckts genom motion

19. Övriga frågor (överläggning, ej beslut enligt stadgarna § 11)

20. Stämmans avslutande

 

Dagordning enligt stadgarna som pdf

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

 

Protokoll och andra handlingar från tidigare stämmor

2023

2023 Resultatrapport NF kretsen

2023 Balansrapport NF kretsen

2023 Budget för 2023 och uppf 2022

2023 verksamhetsberättelse-för-2022

2023 verksamhetsplan

2023-02-15 NF i Nyk-Oxd årsmöte prot Justerat skannat

 

2022

2022 Protokoll fr stämman med underskr

Förslag till verksamhetsplan för 2022

Ekonomisk uppföljning 2021 och budget för 2022

2022 Verksamhetsberättelse för 2021 skannad utan underskrifter

 

2021

2021-03-31 protokoll skannat med underskrifter

2021 Verksamhetsplan

2021-Verksamhetsberättelse-för-2020

 

2020

2020 Verksamhetsberättelse-för-2019 sid 1-4

2020 verksamhetsplan

2020 budget och uppf

2020 tintomara_inbj_kort

Tinomaravandring med kartor (Frisksportarna)

2020-03-24 Protokoll kretsstämma

 

2019

2019 stämma protokoll

2019-03-20 verksamhetsberättelse-för-2018

2019-03-20 verksamhetsplan-2019

Budget för 2019

Utfall 2018 och budget 2019

 

2018

2018-03-14 Budget för 2018

2018-03-14 konstituerande underskrivet prot

2018-03-14 stämma protokoll underskrivet

2018-03-14 Verksamhetsberättelse för 2017

2018-03-14 Verksamhetsplan för 2018

 

2017

2017 Kallelse årsstämma SNF Nyköping och Oxelösund

Styrelsens förslag till budget: Budget för 2017

Verksamhetsberättelse 2016

2017-03-22 Protokoll kretsstämma

 

2016

Stämman beslutade, som styrelsen föreslog, att kretsens namn ska vara Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund. Adressen till kretsens webbplats är nu https://nykoping.naturskyddsforeningen.se. Klicka på länken här nedan om du vill se hela protokollet.

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen Södra Sörmlands ordinarie kretsstämma den 15 mars 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

 

2015

Kretsstämma Protokoll SNF-15

 

2014

Protokoll årsstämma Södra Sörmland 2014

Konstituerande styrelsemöte Södra Sörmland 20140327