Stämman

Nästa kretsstämma (årsmöte) med Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund blir i mars 2021. Motioner kan lämnas till styrelsen året runt men ska ha inkommit före den 1 februari för att tas upp för beslut på årets stämma (stadgarna § 11). Överläggning kan ske även om en motion har inkommit efter stoppdatumet. Då blir det punkten övriga frågor som gäller.

Dagordning enligt stadgarna

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Styrelsens anmälan av protokollförare

4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

5. Fråga om stämman varit behörigen utlyst

6. Anmälan av övriga frågor

7. Styrelsens verksamhetsberättelse (verksamhet och ekonomi)

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning

11. Fastställande av verksamhetsplan (med budget)

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa

13. Val av ordförande för kretsen, tillika styrelsens ordförande

14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

15. Eventuella fyllnadsval

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

17. Val av valberedning

18. Ärenden som väcks genom motion

19. Övriga frågor (överläggning, ej beslut enligt stadgarna § 11)

20. Stämmans avslutande

Dagordning enligt stadgarna som pdf

Här hittar du protokoll och andra handlingar från de senaste stämmorna

2020

2020 Verksamhetsberättelse-för-2019 sid 1-4

2020 verksamhetsplan

2020 budget och uppf

2020 tintomara_inbj_kort

Tinomaravandring med kartor (Frisksportarna)

Protokoll från kretsstämman 2020-03-24 Protokoll kretsstämma

2019

2019 stämma protokoll

2019-03-20 verksamhetsberättelse-för-2018

2019-03-20 verksamhetsplan-2019

Budget för 2019

Utfall 2018 och budget 2019

2018

2018-03-14 Budget för 2018

2018-03-14 konstituerande underskrivet prot

2018-03-14 stämma protokoll underskrivet

2018-03-14 Verksamhetsberättelse för 2017

2018-03-14 Verksamhetsplan för 2018

2017

2017 Kallelse årsstämma SNF Nyköping och Oxelösund

Styrelsens förslag till budget: Budget för 2017

Verksamhetsberättelse 2016

2017-03-22 Protokoll kretsstämma

2016

Stämman beslutade, som styrelsen föreslog, att kretsens namn ska vara Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund. Adressen till kretsens hemsida är nu https://nykoping.naturskyddsforeningen.se. Det blev lite nya funktionärer valda. Klicka på länken här under om du vill se hela protokollet.

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen Södra Sörmlands ordinarie kretsstämma den 15 mars 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

2015

Kretsstämma Protokoll SNF-15

2014

Protokoll årsstämma Södra Sörmland 2014

Konstituerande styrelsemöte Södra Sörmland 20140327