Naturen i Nyköping och Oxelösund

Här kan du läsa mer om naturen här omkring

Länsstyrelsen

Vatteninformation

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Fågelföreningen Tärnan

Naturvårdsverkets skyddad natur

 

Skorem

Insektsfaunan

Insekterna hotas både av klimatförändringen och andra mänskliga aktiviteter

Idag hotas stora delar av världens insektsarter och många är redan utrotade. De försvinner i en katastrofal hastighet. Läget i Sverige är inte ännu så väl dokumenterat, men vissa studier visar att det inte är särskilt mycket bättre hos oss. Utan och/eller brist av insekter så kommer det att påverka många djur och växter i näringskedjan, inte minst oss människor.

”Det finns mycket som tyder på att läget för insekter är allvarligt även i Sverige. Fåglar som lever i jordbruksmark hör till de som minskar mest här hemma, vilket bland annat kan bero på att det saknas mat. Och i södra Sverige har fjärilarna minskat med 50 procent på 100 år.” Källa Naturskyddsföreningen

40 procent av världens insektsarter hotas i dag av utrotning. Det är slutsatsen av en rapport publicerad i tidskriften Biological Conservation som sammanfattar 73 vetenskapliga studier angående världens minskande insektspopulationer.

Tidigare har man tittat på enskilda fall, som den nyligen rapporterade insektskollapsen i Puerto Rico, men i denna studie har man för första gången gjort ett försök att redogöra för förlusten av insekter på global nivå, och resultaten är dystra. Allt mer tyder på att vi står inför en sjätte massutrotning.

Forskarna pekar främst på fyra orsaker till denna stundande katastrof: habitatförlust till följd av jordbruk och urbanisering, kemiska bekämpningsmedel, invasiva arter samt klimatförändringar.

Åtta gånger snabbare

Antalet insekter har de senaste decennierna minskat med 2,5 procent per år och utrotningstakten är åtta gånger snabbare än för andra djur. Författarna varnar för en kommande ekologisk kollaps då insekter spelar en oumbärlig roll för planetens ekosystem, både som pollinatörer och som huvudsaklig föda för fåglar och små däggdjur. Om dessa försvinner sätter det i gång en destruktiv kedjereaktion genom hela näringskedjan. Insekter bidrar även till planetens ekosystem genom att bryta ned dött organiskt material och tillgängliggöra näringsämnen i våra jordar.” Källa Miljömagasinet nr 11/2019

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/insektsdoden-ar-akut-stoppa-gifter-pa-svenska-akrar

https://www.miljomagasinet.se/index.php/2019/02/22/insektsdod-en-ekologisk-katastrof/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636

Ett litet men viktig tillägg efter att Ulla-Karin haft ett långt och bra samtal med Sörmlandsentomologernas ordförande Jan Sjöstedt:
I Sverige så är problemen med insektsdöden störst i södra delarna (Skåne) förlust av diken, biotopförluster som korridorer för migration, biocider/gifter, dikningar i skogsmark, årstidsförskjutningar/klimatförändringar. Dessa orsaker kan naturligtvis gälla också i delar av övriga Sverige. Finns egentligen inga stora studier gjorda i Sverige. Det är amatörentomologer som står för mycket av kunskaperna om vad som händer med t ex våra stora dagfjärilar m fl arter inom insektsvärlden. Generellt så minskar dock insekterna mycket, ibland också beroende på att de flyttar sina nordgränser och lämnar sydligare områden. Men en minskning av biomassan är det. I Sörmland har vi ännu inte så stora förändringar, delvis beroende på att vi fortfarande har en relativt omväxlande natur. Detsamma gäller för Sverige generellt. Sammanfattat efter samtal med Jan Sjöstedt ordförande i föreningen Sörmlandsentomologerna