Vi behöver naturen

Insekternas betydelse

I dag hotas stora delar av världens insektsarter. Många är redan utrotade och de som finns kvar försvinner i en katastrofal hastighet. Läget i Sverige är ännu inte så väldokumenterat, men vissa studier visar att det inte är särskilt mycket bättre än resten av världen. Inga eller brist på insekter påverkar många djur och växter i näringskedjan, inte minst oss människor.

”40 procent av världens insektsarter hotas i dag av utrotning” – det är slutsatsen av en rapport tidigare publicerad i tidskriften Biological Conservation, som sammanfattar 73 vetenskapliga studier angående världens minskande insektspopulationer. Forskarna pekar främst på fyra orsaker till denna stundande katastrof: habitatförlust till följd av jordbruk och urbanisering, kemiska bekämpningsmedel, invasiva arter och klimatförändringar.

Antalet insekter har de senaste decennierna minskat med 2,5 procent per år och utrotningstakten är åtta gånger snabbare än för andra djur. Författarna varnar för en kommande ekologisk kollaps då insekter spelar en oumbärlig roll för planetens ekosystem, både som pollinatörer och som huvudsaklig föda för fåglar och små däggdjur. Om dessa försvinner sätter det i gång en destruktiv kedjereaktion genom hela näringskedjan. Insekter bidrar även till planetens ekosystem genom att bryta ned dött organiskt material och tillgängliggöra näringsämnen i våra jordar.” Källa Miljömagasinet nr 11/2019

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/insektsdoden-ar-akut-stoppa-gifter-pa-svenska-akrar

https://www.miljomagasinet.se/index.php/2019/02/22/insektsdod-en-ekologisk-katastrof/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636

I Sverige är problemen med insektsdöden störst i södra delarna (Skåne) till följd av förlust av diken, biotopförluster som korridorer för migration, biocider/gifter, dikningar i skogsmark och årstidsförskjutningar/klimatförändringar. Dessa orsaker kan naturligtvis gälla också i delar av övriga Sverige. Generellt så minskar dock insekterna mycket, ibland också beroende på att de flyttar sina nordgränser och lämnar sydligare områden. Men en minskning av biomassan är det. I Sörmland har vi ännu inte så stora förändringar, delvis beroende på att vi fortfarande har en relativt omväxlande natur. Detsamma gäller för Sverige generellt. Sammanfattat efter samtal med Jan Sjöstedt ordförande i föreningen Sörmlandsentomologerna.